LỄ KHAI GIẢNG 2014-2015


Hoạt Động Đội


Ngày thành lập Quân đội NDVN


Tham quan ngoại khóa


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG


164